Ashabı-ı Kehf'in Duası

Ma­ğa­ra hal­kı, ma­ğa­ra sa­hip­le­ri anlamınan gelen As­hâb-ı Kehf; kâ­fir bir top­lum­dan ka­çıp dağ­da bir ma­ğa­ra­ya sı­ğı­nan bir grup mü’min­dir. Kur’ân’ın 18. sû­re­si, adı­nı bu kıs­sa­dan al­mış­tır. Sû­re­nin 9-26. âyet­le­rin­de bu kıs­sa an­la­tıl­mak­ta­dır. Kur’ân’da ma­ğa­ra­ya sı­ğı­nan­la­rın genç­ler ol­du­ğu, ma­ğa­ra­da yıl­lar­ca uyu­duk­la­rı, kö­pek­le­ri­nin de yan­la­rın­da bu­lun­du­ğu, bel­li bir sü­re son­ra uyan­dık­la­rı, ara­la­rın­da ma­ğa­ra­da ne ka­dar kal­dık­la­rı­nı ko­nuş­tuk­la­rı, iç­le­rin­den bi­ri­nin şeh­re gü­müş pa­ra ile yi­ye­cek al­ma­ya git­ti­ği, ma­ğa­ra­da 309 yıl kal­dık­la­rı­nın söy­len­di­ği, an­cak ne ka­dar kal­dık­la­rı­nı Al­lah’ın bil­di­ği ifâ­de edil­miş­tir. Tef­sîr ki­tap­la­rın­da zik­re­di­len ri­vâ­yet­le­re gö­re uykudan uyanıp şeh­re gi­den genç, çar­şı­da alış­ve­riş ya­par­ken, zul­mün­den kaç­tık­la­rı Kral Dak­ya­nus’un adı bu­lu­nan pa­ra­la­rı ve­rin­ce halk, bu­nu ha­zi­ne bul­muş sa­na­rak Kral’ın hu­zu­ru­na gö­tür­müş­tür. Bu za­man içe­ri­sin­de, halk ve Kral, Hı­ris­ti­yan ol­muş­tu. Genç, Kra­la ka­çış ola­yı­nı an­la­tın­ca Kral ve şe­hir hal­kı ma­ğa­ra­ya git­miş, ma­ğa­ra­da­ki genç­ler­le ko­nuş­muş­tur. Genç­ler tek­rar uy­ku­ya dal­mış­lar. Kur’ân’da genç­le­rin uy­ku­dan uyan­dık­tan son­ra in­san­lar­la ko­nuş­tuk­la­rı be­yan edil­miş, an­cak ma­ğa­ra­nın ne­re­de ve genç­le­rin sa­yı­sı­nın kaç ol­du­ğu bil­di­ril­me­miş­tir. İşte Kur’ân’da bu gençlerin şöyle dua ettikleri bildirilmektedir:

آٰتِنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا


Okunuşu: Rabbenâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ.

Anlamı: "Ey Rabbimiz! Bizlere tarafından bir rahmet ihsan et ve bizim için işimizden bir muvaffakiyet hazırla!" (Kehf, 18/10)

 

Kaynak: DinHizmetleri.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol